Adult Jiu Jitsu

Adult Jiu Jitsu

Event Timeslots (4)

Monday
-
Adult Jiu Jitsu - GI

Tuesday
-
Adult Jiu Jitsu - No-GI

Wednesday
-
Adult Jiu Jitsu - GI

Thursday
-
Adult Jiu Jitsu - NO-GI