Kids Jiu Jitsu

Kids Jiu Jitsu

Event Timeslots (3)

Tuesday
-
Kids Jiu Jitsu - GI

Thursday
-
Kids Jiu Jitsu - No-GI

Monday
-
Kids Jiu Jitsu - GI